Compleet rapport

Het rapport dat u van ons ontvangt is een compleet rapport met daarin de volledig onderzochte situatie. Wij kunnen namelijk een onafhankelijk onderzoek verrichten om onder anderen te inspecteren op vocht, schimmels en/of zwamschade in het pand. Daarnaast voeren we altijd een compleet onderzoek uit om eventuele oorzaken die kunnen leiden tot dergelijke problemen goed in kaart te brengen.

Wat zit er in het rapport?

Wij voeren een onafhankelijk onderzoek uit, waarbij onder anderen gelet wordt op vocht, schimmels, aantastingsprocessen en de oorzaken van deze problemen. Daarnaast worden de omvang van de schade en de nodige acties op korte of op lange termijn in kaart gebracht. Tijdens de inspectie zullen we, indien nodig, ook metingen verrichten en de meetgegevens in de rapportage verwerken. Bijzonderheden worden vastgelegd met foto’s en ook in de rapportage belicht.

In het kort komt het erop neer dat in de rapportage de volgende zaken kunnen worden aangegeven (indien wij dit noodzakelijk achten voor de aangetroffen situatie):

 • Is er schade aanwezig en zo ja: waar?;
 • Waardoor is de schade veroorzaakt (houtaantastende schimmels/insecten/kleine houtworm/bonte knaagkever/boktor/vochtproblemen en/of bouwfouten)?;
 • Is er actie op korte termijn noodzakelijk en zo ja: welke maatregelen zullen dan genomen moeten worden?;
 • Is er lekkage aanwezig en zo ja: waar?;
 • Bouwafval/houtafval ;
 • Zouten en gevolgen van zouten;
 • Capillair vocht, doorslaand vocht of andere vormen van invloeden die tot problemen kunnen leiden;
 • Ventilatie;
 • Koudebruggen;
 • Uitgevoerde herstelwerkzaamheden;
 • Het milieu in de kruipruimten;
 • Oppervlakte schimmels en houtverkleurende schimmels of schimmels die schadelijk zijn voor de gezondheid;
 • Omvang van schade of besmetting door houtaantastende schimmels (zwam);
 • Welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en of er daadwerkelijk tot herstel/vervanging over gegaan moet worden;
 • Welke middelen er gebruikt mogen worden voor bestrijdingswerkzaamheden;
 • Preventieve maatregelen;
 • Kostenindicatie.

Contra-expertise

Bij calamiteiten of geschillen voeren wij tevens contra-expertises uit. Dit hoeft niet altijd in het betreffende pand uitgevoerd te worden, maar kan ook op basis van aangeleverde stukken worden uitgevoerd. Na het inlezen van deze gegevens kunnen wij u een prijsindicatie bieden voor de contra-expertise en na opdracht gaan wij een uitgebreide analyse maken van de aangeleverde stukken. Ook aanvullende gegevens of foto’s worden door ons ter kennisgeving aangenomen, waarna we een onafhankelijke rapportage aanleveren.

Hierin kan onder anderen komen te staan:

 • Hoelang de schade aanwezig moet zijn geweest (hiervoor worden berekeningen gemaakt bij bijvoorbeeld geschillen);
 • Wat er aan de hand van de aangeleverde stukken kan worden aangegeven;
 • Welke informatie we hebben gekregen;
 • Het doel van de contra-expertise;
 • Voorgaande geschiedenis;
 • Benoemen van de stukken en welke informatie we hieruit konden halen;
 • Of de aangegeven schade, conclusie, of beeldvorming juist was of is geweest, en hoe we dit dan konden vaststellen;
 • Opmerkingen;
 • Conclusie;
 • Eindconclusie;
 • Kostenplaatje.

Zo proberen we iedere situatie zo compleet mogelijk te beoordelen en in kaart te brengen.

Neem contact op!

Wilt u gebruik maken van onze diensten voor een compleet rapport of voor een contra-expertise? Neem dan gerust eens contact met ons op. We zullen dan zo spoedig mogelijk een afspraak met u inplannen om u ook zo snel mogelijk te kunnen helpen.